Ordonanţa de urgenţă 3/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 Codul fiscal

Ordonanţa de urgenţă 3/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 Codul fiscal

Codul fiscal reglementat de legea 227/2015, publicată în 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. După articolul 22 se introduce un alt articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

Art. 221Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare

”Contribuabilii care derulează exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu toate modificările și completările ulterioare, precum și activități conexe acesteia sunt scutiți de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. Această facilitate fiscală va fi pusă în aplicare în condițiile respectării reglementărilor în aria ajutorului de stat.”

 1. La articolul 47, litera c) se modifică şi va cuprinde următoarele:

„a produs venituri care nu au depășit 500.000 euro echivalentul în lei. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au realizat veniturile veniturile;”.

 1. După alineatul (6) al articolului 48 se adaugă un nou alineat, alineatul (7), care cuprinde următoarele:

„Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a anunța organele fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin excepție de la prevederile art. 41 și 42, până la acest termen se va depune și declarația privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut în perioada 1-31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.”

 1. La articolul 51 alineatul (1), litera a) se modifică și va cuprinde următoarele:

„1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;”.

 1. La articolul 51 alineatul (1),litera b) se abrogă.
 2. Alineatul (1)al articolului 52 se modifică şi va cuprinde:

Dacă în decursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite.”

 1. După punctul 3 al articolului 60 se adaugă un nou punct, punctul 4, care cuprinde următoarele:

” persoanele fizice, pentru veniturile efectuate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a derulării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care derulează activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în decursul unui an.”

 1. La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (iv)se modifică şi va cuprinde următoarele:

(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite potrivit Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;”.

 1. Alineatul (1) al articolului 111 se modifică și va cuprinde următoarele:

(1) La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.”

 1. Alineatele (2) și (3) ale articolului 139 se abrogă.
 1. Articolul 140 se modifică și va cuprinde următoarele:

 Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c)

Pentru contribuabilii prevăzuți la art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru contribuția de asigurări sociale o reprezintă suma câștigurilor brute găsite la art. 139, efectuate de persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuția individuală.”

 1. Alineatele (2)şi (4) ale articolului 143 se modifică şi vor cuprinde:

(2) În cazul în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, contribuția individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon. Câștigul salarial mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(4) În perioada în care șomerii beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, excepție făcând cazurile de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la alin. (2), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, iar contribuția de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de muncă.”

 1. Articolul 144 se modifică şi va cuprinde:

 Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizații de asigurări sociale de sănătate

În decursul perioadei în care persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. e) beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.”

 1. Alineatul (2)al articolului 145 se modifică și va cuprinde:

„Conținutul art. 143 alin. (2), referitor la plafonarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale, se aplică și în situația persoanelor prevăzute la art. 136 lit. f), excepție fiind în cazul soțului/soției care însoțește personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale se face la 3 salarii de bază minime pe țară.”

 1. Alineatele (6)şi (8) ale articolului 146 se modifică și vor cuprinde următoarele:

(6) Contribuabilii prevăzuți la art. 136 lit. d)-f), în cazul în care din calcul rezultă o bază mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), cota contribuției individuale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.

(8) Calculul contribuțiilor de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea prin aplicarea cotei corespunzătoare contribuției integrale, rezultată din însumarea cotelor de contribuție individuală cu cea datorată de angajator, în funcție de condițiile de muncă, prevăzută la art. 138, asupra bazei lunare de calcul prevăzute la art. 139. Contribuția se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.”

 1. Alineatele (1)- (3) ale articolului 148 se modifică și vor cuprinde următoarele:

(1) Pentru persoanele fizice care efectuează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în situația plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale, o reflectă echivalentul a 35% din câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate.

(2) În situația persoanelor fizice care efectuează venituri din activități independente și care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se derulează activitatea și nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la stabilirea bugetului asigurărilor sociale de stat, reflectat la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se hotărăsc plățile anticipate, și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest venit.”

(3) În cazul persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a venitului, în baza declarației privind venitul realizat, și se calculează ca diferență între venitul brut realizat și cheltuielile efectuate în scopul derulării activității independente, exclusiv cheltuielile înfățișând contribuția de asigurări sociale, raportată la numărul de luni în care a fost derulată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din venitul salarial mediu brut folosit la stabilirea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuției, și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câștig.”

 1. Articolul 149 se modifică și va cuprinde următoarele:

Art. 149. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă

În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70 și nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut folosit la stabilirea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.”

 1. Alineatul (3)al art. 157 se abrogă.
 2. .Alineatul (3)al articolului 160 se modifică și va cuprinde următoarele:

„Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în cazul în care veniturile bază de calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) depășesc valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează în limita acestui plafon.”

 1. Alineatul (2) al art. 161 se modifică și va cuprinde următoarele:

(2) Pentru veniturile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în cazul în care venitul bază de calcul prevăzut la alin. (1) depășește valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate se stabilește în limita acestui plafon.”

 1. Alineatul (3) al art. 162 se modifică și va cuprinde următoarele:

Pentru veniturile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în cazul în care veniturile bază de calcul prevăzute la alin. (1) și (2) depășesc valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează în limita acestui plafon.”

 1. Alineatul (2)al art. 170 se modifică şi va cuprinde următoarele:

„Pentru veniturile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul prevăzută la alin. (1) nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se calculează contribuția.”

 1. Alineatul (3)al art.171 se modifică și va cuprinde următoarele:

„Pentru veniturile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute la alin. (1) și (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.”

 1. Alineatul (3)al art. 172 se modifică și va cuprinde următoarele:

„Pentru veniturile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute la alin. (1) și (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.”

 1. Articolul 173 se modifică și va cuprinde următoarele:

Art. 173. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor

(1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care efectuează venituri din cedarea folosinței bunurilor, excepție făcând cei care efectuează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului, este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă stabilită prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul înfăptuirii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat între părți, și nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

(2) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care efectuează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă stabilită prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut și nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.”

 1. Alineatul (5)al art. 176 se abrogă.
 2. Alineatul (7)al articolului 176 se modifică și va cuprinde următoarele:

„Contribuabilii care efectuează venituri din investiții nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l).”

 1. Alineatul (2)al art. 177 se abrogă.
 2. Alineatul (3)al art. 177 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Persoanele care obțin venituri din alte surse nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l).”

 1. Alineatele (1),(3) și (4) ale art. 178 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) În cazul persoanelor fizice care obțin venituri din investiții și/sau din alte surse, contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația privind venitul realizat sau din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum și pe baza informațiilor din evidența fiscală, după caz.

(3) Contribuția de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se stabilește în anul următor celui în care au fost obținute veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuție prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul amintite la art. 176 și 177, după caz. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în decizia de impunere.

(4) În situația veniturilor prevăzute la alin. (1), ale căror baze lunare de calcul se găsesc sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, contribuția datorată lunar se calculează asupra acestor baze de calcul.”

 1. Alineatul (2)al art. 178 se abrogă.
 2. Alineatul (1)al art. 179 se modifică și va cuprinde următoarele:

„Organul fiscal competent este obligat să stabilească contribuțiile anuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care efectuate, într-un an fiscal, venituri din următoarele categorii:

a)venituri din activități independente;

b)venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură;

c)venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);

d)venituri din cedarea folosinței bunurilor.”

33. Alineatul (61)al art. 179 se abrogă.

Sursa: ANAF

Categorie: Contabilitate București

Articole pe aceiași temă

Scutirea la plata impozitului pe venit pentru programatorii IT – începând cu 1 februarie 2017

Plafonul minim pentru impozitarea microintreprinderilor în 2017

Obligațiile pentru firme începând cu 01 februarie 2017

Impozitul pe microintreprinderi în 2017


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2