Scutirea la plata impozitului pe venit pentru programatorii IT

persoana lucrand simultan la calculator laptop tableta si telefon
scutirea impozitului pe venit pentru IT

În Codul fiscal se prevede că veniturile din salarii, încasate în urma  ocupației de creare de programe pentru calculator, nu sunt supuse impozitului pe venit si a contributiilor sociale.

Update 2021.

Exista discutii ca incepand din anul 2022 se se taie reducerea de la plata impozitului pe venit si a contributiilor pe motiv ca acestea nu sunt juste spunand ca ”unii platesc, iar altii nu”

În MOf nr 22 din 9 ianuarie 2017 a fost publicat OMFP 2.903/2016 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator prin care au fost modificate principiile pentru scutirea de impozit pe venit care se acordă angajaților din IT, reglementare care se aplică odata cu 1 februarie 2017 și care se pune în practică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

Ca și noutate este faptul ca a fost eliminat plafonul de 10.000 USD/ angajat pe care angajatorul era nevoit să îl atingă la nivelul cifrei de afaceri din anul fiscal precedent. Astfel, și firmele care se înființează în cursul anului fiscal pot aplica scutirea la plata impozitului pe venit aferent anului în care s-a înființat și pentru anul fiscal următor.

Condițiile care trebuie să le îndeplinim pentru a beneficia de scutirea impozitului pe venit

Una dintre condiții este că entitățile angajatoare trebuie sa aibă obiectul de activitate crearea de programe pentru calculator, care presupune cel putin unul din următoarele coduri CAEN:

–         CAEN 5821 “Activități de editare a jocurilor de calculator”;

–         CAEN 5829 “Activități de editare a altor produse software”;

–         CAEN 6201 “Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)”;

–         CAEN 6202 “Activități de consultanta în tehnologia informației”;

–         CAEN 6209 “Alte activități de servicii privind tehnologia informației”.

Pentru aplicarea scutirii de impozit, trebuie îndeplinite SIMULTAN următoarele condiții:

  1. posturile pe care se fac angajări trebuie să coincidă cu o listă care conține 8 ocupații:

Administrator baze de date; Analist; Inginer de sistem în informatică; Inginer de sistem software; Manager de proiect informatic; Programator; Proiectant de sisteme informatice; Programator de sistem informatic.

  1. postul trebuie să aparțină unui compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
  2. personalul să dețină o diplomă acordată după terminarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau sa dețină o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată și să desfășoare efectiv una dintre cele 8 activități prezentate anterior;
  3. angajatorul să obțină în anul fiscal precedent (distinct în balanţele analitice) venituri din ocupația de creaţie de programe pentru calculator. Firmele care se înfiinţează în cursul unui an fiscal, fac excepție de la îndeplinirea acestei condiţii pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal ulterior. Totodată, firmele care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări pot beneficia de facilitatea fiscală, fiind exceptate de la îndeplinirea acestei condiţii pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare.

Aceste prevederi se aplică şi cetăţenilor statelor membre ale UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror studii sunt echivalate, prin instituțiile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, cu diploma obținută după terminarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau cu diploma emisă după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă.

Ocupația de creaţie de programe pentru calculator reprezintă efectuarea uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specific menționate mai sus,  în scopul efectuării unui produs final sau a unei componente dintr-un produs final, destinat vânzării.

 Ce Documente justificative sunt necesare pentru a beneficia de scutirea impozitului pe venit pentru IT

Următoarele documente sunt necesare pentru scutirea de impozitul pe venit:

–         actul constitutiv (în cazul SC); 

–         organigrama angajatorului; 

–         fişa postului; 

–         copia cu menţiunea „conform cu originalul” a diplomei primite după terminarea studiilor de învăţământ universitar de lungă durată, alături de copia cu menţiunea „conform cu originalul” a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, și copia cu menţiunea „conform cu originalul” a diplomei primite după terminarea ciclului I de studii universitare de licenţă, alături de copia cu menţiunea „conform cu originalul” a suplimentului la diplomă, și copia cu menţiunea „conform cu originalul” a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat de instituțiile Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiințifice, pentru membrii statelor UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;    

–         copia cu menţiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă; 

–         ștatul de plată întocmit separat pentru salariații care se bucură de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii; 

–         comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al societății, care să certifice solicitarea începerii procesului de creaţie de programe pentru calculator; 

–         balanţa analitică în care să fie regăsite distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator. 

Toate aceste documente trebuiesc păstrate într-un dosar la sediul angajatorului, în vederea controlului.

În cazul în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat.

Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii prezentate mai sus, este responsabilitatea angajatorului.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii se aplică lunar numai pentru veniturile salarii realizate pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care profită de scutire.

 


0 Comments

Leave a Comment