Persoanele care pot solicita recalcularea platilor anticipate – Procedura

Persoanele care pot solicita recalcularea platilor anticipate – Procedura

Sunt situații, în care persoanele fizice datorează plăți anticipate cu titlu de impozit pe venit, contribuții de asigurări sociale, și contribuții de asigurări sociale de sănătate, hotărâte prin decizie de impunere pot cere organului fiscal competent recalcularea plăților anticipate. Procedura și situațiile vi le prezentăm mai jos.

Recalcularea plăților anticipate se realizează la cererea contribuabilului, pe baza Declarației 220 „formular privind venitul estimat/norma de venit” în care se selectează rubrica „Recalcularea plăților anticipate” și rubrica „Cu titlu de impozit” și/sau rubrica „Cu titlu de contribuții sociale”, după caz, atașat de documente justificative din care să reiasă situația contribuabilului, după caz: documente din care să reiasă rezilierea contractelor de închiriere (acordul de reziliere a contractului dintre părți, declarația pe propria răspundere etc.), documente care certifică încetarea activității și/sau suspendarea temporară a activității, potrivit legislației în vigoare, documente care certifică încetarea temporară a activității sau alte documente care certifică starea contribuabilului și care motivează cererea privind recalcularea plăților anticipate.

Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit și de contribuții de asigurări sociale de sănătate, determinate prin decizie de impunere, a fost promulgată prin OANAF nr. 3696/2016 și se aplica în următoarele situații:

  1. rezilierea, în timpul derulării anului fiscal a contractelor de închiriere, în situația persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arenda. Declarația 220 se întocmește în termen de 5 zile din momentul rezilierii contractului de închiriere.
  2. încetarea activității în timpul anului fiscal ori suspendarea temporară a acesteia, conform legislației în vigoare, în situația persoanelor care obțin venituri din activități independente, din activități agricole impuse în sistem real, din silvicultura și din piscicultura. Declarația 220 se întocmește în termen de 30 de zile din momentul încetării activității sau suspendării temporare a acesteia.
  3. corecția normelor de venit în urma încetării activității în cursul anului, a întreruperii temporare a activității, dar și în situația asimilării sau pierderii calității de salariat; Declarația 220 se întocmește în termen de 5 zile din momentul apariției uneia dintre situațiile pentru care se poate solicita corecția venitului net hotărât în baza normelor de venit
  4. depășirea numărului de 5 camere de închiriat în decursul anului fiscal de acele persoane care efectuează câștiguri din închirierea în scop turistic a camerelor aflate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare aflată între una și cinci camere inclusiv, impuse în baza normelor de venit; Declarația 220 se întocmește termen de 30 de zile de la data depășirii, în decursul anului fiscal, a numărului de 5 camere pentru închiriat.
  5. completarea domeniului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activități impuse în baza normelor de venit de către societățile care efectuează venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit; Declarația 220 se întocmește și se depune în termen de 30 de zile din momentul completării obiectului de activitate cu activități noi.
  6. completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în situația contribuabililor care efectuează venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activități care nu sunt încadrate în Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate calcula pe baza normelor anuale de venit; Declarația 220 se întocmește și depune în termen de 30 de zile de la completarea obiectului de activitate cu activități noi.
  7. încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care efectuează venituri din activități independente, din activități agricole, din silvicultura și din piscicultura. În acest caz se impune efectuarea recalculării doar în situația plăților anticipate cu titlu de impozit pe venit nu și cele cu titlu contribuții de asigurări sociale de sănătate.

În situația contribuțiilor de asigurări sociale, hotărâte prin decizie de impunere, recalcularea plăților anticipate cu titlu de se realizează în următoarele situații:

  • încetarea activității în timpul anului fiscal ori suspendarea temporara a acesteia, conform legislației în vigoare, în situația persoanelor care obțin venituri din activități independente și stabilește venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor de venit;
  • persoanele fizice nu se mai regăsesc în categoria persoanelor care au obligația să plătească contribuția, respectiv acestea se vor regăsii în categoria celor care dețin calitatea de pensionari sau în categoria persoanelor asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu sunt obligați să se asigure în sistemul public de pensii. Declarația 220 se întocmește și se depune în termen de 30 de zile din momentul comunicării deciziei de pensionare sau a adeverinței eliberate de instituția în a cărei evidență contribuabilul se regăsește în calitatea de asigurat ori a oricărui alt document care confirmă calitatea de persoana asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu sunt obligate să se asigure în sistemul public de pensii.

În cazul în care activitatea se realizează în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică asociatul desemnat prin contractul de asociere este obligat să depună Declarația 223 „formular privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale” în care selectează rubrica „Recalcularea plăților anticipate”.


0 Comments

Leave a Comment