Impozitarea veniturilor din dividende 2017

Impozitarea veniturilor din dividende 2017

Impozitarea veniturilor din dividende în noul cod fiscal, a suferit modificări: astfel de la 1 februarie contribuția de asigurări sociale de sănătate ( CASS ) a tuturor persoanelor care realizează venituri din dividende nu mai este plafonată la cinci salarii medii pe economie, existând o anumită condiție. Un lucru similar se petrece și cu contractele civile, dar și toate persoanele care câștigă bani doar din dobânzi sau din alte surse.

Conform reglementarilor Legii societăților, adunarea generală ordinară este în măsură să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor puse la dispoziție de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să stabilească dividendul. Aceasta se întrunește cel putin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Aplicarea unei cote de impozitare de 5% asupra veniturilor realizate din dividende a fost introdusă în Codul fiscal 2016 și se referă la dividendele distribuite persoanelor române, fizice și juridice, dar și dividendele obținute în România de persoane nerezidente.

Conform art. 43 Codul fiscal, impozitul pe dividende se calculează prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit repartizate începând cu anul 2016, indiferent de exercițiile financiare cărora acestea aparțin. Impozitul pe dividende este impozit final.

Impozitul pe dividende, trebuie declarat și plătit la bugetul de stat, până la data de 25 (inclusiv) a lunii următoare celei în care se plătește dividendul.

Așadar în anul 2017 nu mai regăsim nici o excepție de la calcularea contribuției de asigurări de sănătate condiționată de realizarea altor venituri, datorându-se cota de 5,5% chiar dacă asociatul unic obține și alte venituri pentru care se datorează deja CASS.

Servicii Contabilitate București la prețuri corecte.

Prevederile de mai sus nu se aplică pentru dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, dacă în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz, persoana juridică română care primește dividendele îndeplinește condițiile regăsite la art. 43, alin. (4) Codul Fiscal.Prin excepție, dacă ne referim la dividendele distribuite, dar care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul aferent dividendelor se va plăti, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale.

Prevederile acestui articol, referitoare la reținerea, declararea și plata impozitului pe dividende nu se vor aplica în situația dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă persoana juridică română care primește dividendele deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv.

Veniturile din dividende sunt încadrate în categoria veniturilor din investiții, alături de alte patru tipuri de venituri, cum urmează:

  • veniturile din dobânzi;
  • câştigurile din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
  • câştigurile din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
  • veniturile din lichidarea unei persoane juridice.

Veniturile din dividende, inclusiv câștigul realizat ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.

Cine achită impozitul pe dividende ?

Obligația calculării şi reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, în momentul plății dividendelor sau sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de plată a impozitului este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.

În situația dividendelor/câștigurilor obținute în urma deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost achitate acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se va plăti până la data de 25 ianuarie (inclusiv) a anului următor.

Impozitul datorat se achită integral la bugetul de stat.

Categorie: Contabilitate București


0 Comments

Leave a Comment