Servicii remunerate cu sume forfetare

Conform Codului fiscal (Legea 227/2015, Art 281, alin (8))

În cazul prestărilor de servicii care se efectuează continuu, se consideră că prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.

HG 1/2016 – Normele de aplicare

În cazul contractelor de prestări de servicii în cadrul cărora clientul s-a însărcinat să achite sume forfetare cu titlu de remunerație convenită între părți, independent de volumul și de natura serviciilor efectiv prestate în intervalul la care se raportează această remunerație, serviciile trebuie considerate efectuate în perioada la care se raportează plata, indiferent dacă prestatorul a prestat sau nu a prestat efectiv servicii clientului său în această perioadă.

În cazul unor astfel de contracte, obiectul prestării de servicii nu este furnizarea unor servicii bine definite, ci faptul de a sta la dispoziția clientului pentru a-i oferi serviciile contractate, furnizarea de servicii fiind efectuată de prestator prin însuși faptul de a se afla la dispoziția clientului în perioada trecută în contract, indiferent de volumul și de natura serviciilor efectiv furnizate în perioada la care se referă această remunerație.

Faptul generator al TVA intervine conform prevederilor art. 281 alin. (8) din Codul fiscal, fără să prezinte importanță dacă beneficiarul a apelat efectiv sau cât de des a apelat la serviciile prestatorului.

În acest sens a fost dată și decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-463/14 Asparuhovo Lake Investment Company OOD.
Aceste prevederi se aplică inclusiv în cazul serviciilor de consultanță, juridice, de contabilitate, de expertiză, de mentenanță, de service și alte servicii similare, pentru care nu se întocmesc rapoarte de lucru sau alte situații pe baza cărora prestatorul atestă serviciile prestate.

Cota de TVA utilizata

Conform art. 291 din Noul Cod fiscal, în majoritatea cazurilor, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator.

În situația schimbării cotei de TVA, pentru operațiunile prevăzute la art. 282, alin. (2), veți proceda la regularizare pentru a aplica cota în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii.

În concluzie:
cota de TVA este cea în vigoare la data faptului generator (la data livrării bunurilor/prestării serviciilor);
cota de TVA este cea în vigoare la exigibilitate, în cazul în care factura a fost emisă înainte de livrarea efectivă a bunurilor;

cota de TVA este cea în vigoare la data emiterii unei facturi de avans, atunci când factura de avans este emisă înainte de livrarea bunurilor, urmând ca la livrarea efectivă să se procedeze la regularizarea taxei.

În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu (livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică etc.), se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.

Prin excepție, livrarea continuă de bunuri, altele decât livrările de gaz printr-un sistem de gaze naturale, de energie electrică, de energie termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire ori de răcire, pe o perioadă care depășește o lună calendaristică, care sunt expediate sau transportate într-un alt stat membru decât cel în care începe expedierea ori transportul bunurilor și care sunt livrate în regim de scutire de TVA sau care sunt transferate în regim de scutire de TVA într-un alt stat membru de către o persoană impozabilă în scopul desfășurării activității sale economice, se consideră ca fiind efectuată în momentul încheierii fiecărei luni calendaristice, atât timp cât livrarea de bunuri nu a încetat.


0 Comments

Leave a Comment