Regimul de scutire TVA pentru întreprinderile mici

calculator si pix pe foaie de calcul

Regim-scutire-tva

Pot aplica scutirea de TVA: persoanele impozabile stabilite în România, a căror cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 220.000 lei, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile desfășurate, cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

Cifra de afaceri este constituită din valoarea totală, exclusiv TVA, în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA:

a) livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate în cursul unui an calendaristic, taxabile, sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere;

b) operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România;

c) operațiunilor scutite cu drept de deducere;

d) operațiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) (operațiuni bancare, de asigurări și imobiliare), dacă acestea nu sunt accesorii activității principale.

Persoana impozabilă care realizează în cursul unui an calendaristic exclusiv operațiuni scutite fără drept de deducere, nu se consideră că depășește plafonul de scutire.

O operațiune este accesorie activității principale dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

e) realizarea acestei operațiuni necesită resurse tehnice limitate privind echipamentele și utilizarea de personal;

f) operațiunea nu este direct legată de activitatea principală a persoanei impozabile;

g) suma achizițiilor efectuate în scopul operaţiunii şi suma taxei deductibile aferente operațiunii, sunt nesemnificative.


0 Comments

Leave a Comment