Sistemul TVA la încasare în 2017

Sistemul TVA la încasare în 2017

Din punctul de vedere al sistemului TVA la încasare în 2017, avem următoarele două elemente importante:

exigibilitatea TVA se amână până în momentul încasării contravalorii integrale/parțiale a livrării de bunuri/prestării de servicii, iar
– dreptul de deducere a TVA este amânat până în momentul în care TVA aferentă bunurilor/serviciilor a fost achitată furnizorului/prestatorului .

Societățile care sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare

– Societățile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, care au sediul societății în Romania, care în anul precedent nu au aplicat sistemul TVA la încasare, a căror cifra de afaceri în anul calendaristic anterior nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei și se decid pentru aplicarea sistemului TVA la încasare .

Aceste societăți:

– aplică sistemul TVA la încasare odată cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a trecut de plafonul, până la sfârșitul anului calendaristic în care au decis pentru aplicarea sistemului, cu condiția ca la data exercitării opțiunii (data de 25 ianuarie inclusiv) să nu fi trecut de plafonul pentru anul în curs

– sunt obligați să depună la organele fiscale competente declarația 097 „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” din care să reiasă că optează pentru intrarea în sistem. Termen de depunere : 25 ianuarie inclusiv.

De reținut ! Persoana impozabila rămâne să aplice sistemul  TVA la încasare din oficiu, neavând obligația să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat sistemul TVA la încasare și cifra de afaceri nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei.

– societățile care au sediul activității economice în România care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 316 în cursul anului și se decide pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Aceste societăți aplică sistemul TVA la încasare odată cu data înregistrării în scopuri de TVA și sunt nevoiți să depună la organele fiscale competente declarația 097 „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” din care sa ateste că se decide pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul înregistrării sale în scopuri de TVA .

Baza legala – art. 282 alin. (3) lit. a), lit. b) si alin. (5), art. 324 alin. (12)

Cifra de afaceri pentru stabilirea plafonului de 2.250.000 lei este anuala și este alcătuită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, potrivit art. 275 și 278, îndeplinite în cursul anului calendaristic – art. 282 alin. (3) lit. a)

La stabilirea cifrei de afaceri de 2.250.000 lei care servește drept raport pentru stabilirea plafonului de 2.250.000 lei, specificată la art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxa aferentă operațiunilor :

– taxabile
– scutite de TVA cu / fară drept de deducere
– operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării este în străinătate
– rândurile de regularizări aferente.

Nu se iau în calcul:

– sumele trecute în rândurile din decont corespondente unor câmpuri de date informative cum sunt facturile emise după inspecția fiscală, informații privind TVA ne exigibilă sau TVA nedeductibilă;
– livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal în cazul :

  • persoanelor impozabile care au aplicat regimul de scutire si care se inregistreaza in scopuri de TVA
  • persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA este anulata din oficiu de către organele fiscale competente conform art. 316 alin. (11) lit. a)- e) si h) din Codul fiscal și ulterior sunt înregistrate potrivit art. 316 alin. (12) Codul fiscal – pct. 26 (4) din norme

Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare:

– Societățile care aplică sistemul TVA la încasare și cifra de afaceri este mai mare de 2.250.000 lei;

Aceste societăți:
– aplică sistemul până la terminarea perioadei fiscale succesoare celei în care plafonul a fost depășit.
– trebuie depus la organele fiscale competente declarația 097 „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” din care sa reiasă că plafonul a fost depășit și se suspendă aplicarea sistemului TVA la încasare .

Termen de depunere: până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul.

În cazul în care societatea care depășește plafonul nu depune declarația, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente, odată cu data înscrisă în decizia de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. – art. 282 alin.(5), pct. 26(5) art. 324 alin. (14)

– Societățile care aplică sistemul TVA la încasare și cifra de afaceri nu depașește în decursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renunța la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului.

Aceste societăți:

– sunt obligați să depună la organele fiscale competente declarația 097 din care sa reiasă ca plafonul nu a fost depășit și încetează aplicarea sistemului TVA la încasare.

Termen de depunere declarație: în intervalul 1 și 25 ale lunii, excepție făcând  primul an în care a decis aplicarea sistemului.

Radierea societății respective din Registrul societăților care aplică sistemul TVA la încasare se operează de organele fiscale competente odată cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă declarația – art. 282 alin.(5)

Precizări aplicabile în următoarele situații

Societățile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform specificațiilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) si h) din Codul fiscal:

  •  pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii realizate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, dar a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care societatea nu are un cod valabil de TVA trebuie să depună declarația 311 „formular privind taxa pe valoarea adăugată colectata datorată de către societățile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 Codul fiscal” prin care declară TVA colectată care trebuie achitată – art. 324 alin. (10)
  • pentru achiziții realizate de către societăți în perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau care au făcut achiziții de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare, pentru care deducerea TVA se realizează la momentul achitării facturilor către furnizori, și care sunt scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, TVA neachitată corespunzătoare achizițiilor respective realizate înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce în primul decont de TVA ori, într-un decont ulterior, dacă plata a fost făcută în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA – pct. 67 (13) din norme

Societățile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de  înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform precizărilor art. 316 alin. (11) lit. g) Codul fiscal:

  • pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii realizate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor care au aplicat sistemul TVA la încasare, dar a căror exigibilitate de taxa intervine în perioada în care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA sunt nevoiți să depună declarația 311 „formular pentru TVA colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 Codul fiscal” prin care declară TVA colectata care trebuie achitat – art. 324 alin. (11)
  • pentru achizitii realizate de către persoane impozabile în intervalul de timp în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau care au realizat achiziții de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare, pentru care deducerea taxei se exercită în momentul plații facturilor către furnizori, și care sunt scoase din evidență persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, TVA neachitată corespunzătoare achizitiilor respective realizate înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce, în momentul plății, în situația în care bunurile achiziționate nu se aflau pe stoc în momentul anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Deducerea se efectuează prin înscrierea sumelor deduse în declarația 307 „formular privind sumele din ajustarea/ corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugată”. Sumele respective se returnează de la bugetul de stat – pct. 67 (12) din norme

Persoanele ne eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

  • persoanele impozabile care se regăsesc într-un grup fiscal unic ;
  • persoanele impozabile care nu au domiciliul în Romania ;
  • persoanele impozabile care în anul anterior au depășit plafonul de 2.250.000 lei ;
  • persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 316 în cursul anului și care au trecut peste plafonul de 2.250.000 lei în anul anterior sau în anul calendaristic în curs, stabilit în funcție de operațiunile efectuate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA – art. 282 alin. (4)

Categorie: Contabilitate București

 


0 Comments

Leave a Comment