Contractul de Voluntariat. Condiții de desfășurare.

Contractul de Voluntariat. Condiții de desfășurare.

Contractul de voluntariat; Conform legii 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, persoanele fizice pot participa la activități de voluntariat în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat ( ONG, asociații și fundații ) fără scop lucrativ.

Activitatea de voluntariat se desfășoară în urma unei cereri din partea organizației-gazdă, prin care aceasta își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari, aceasta putând refuza motivat cererea unui voluntar .

Cererea emisă de organizația-gazdă persoană juridică de drept public, prin care este manifestată disponibilitatea de a colabora cu voluntari, se realizează printr-un anunț public.

Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizația-gazdă.

contract-de-voluntariatContractul de voluntariat reprezintă convenția încheiată între un voluntar și organizația-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului.

Anterior începerii activității, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidență a voluntarilor ținut de organizația-gazdă.

Contractul de voluntariat se incheie pe o perioada de 5 ani, iar reannoirea acestuia se poate face tacit, daca niciuna din parti nu-si exprima alta intentie.

in momentul incheierii contractului de voluntariat se incheie pe o perioada de 3 sau 6 luni, care este o perioada de proba, perioada in care contractul poate fi denuntat de oricare din parti.

Contractul de voluntariat este însoțit obligatoriu de fișa de voluntariat și fișa de protecție a voluntarului

Fișa de voluntariat conține descrierea în detaliu a tipurilor de activităţi pe care organizația-gazdă și voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfășura pe parcursul contractului de voluntariat.

Fișa de protecție a voluntarului conține instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

voluntariatContractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele clauze:

a) datele de identificare ale părților contractante;

b) descrierea activităților pe care urmează să le presteze voluntarul;

c) timpul și perioada de desfășurare a activității de voluntariat;

d) drepturile și obligațiile părților;

e) stabilirea cerințelor profesionale, a abilităților sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;

f) condițiile de reziliere a contractului.

Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii:

a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată și bazată pe o decizie liber consimțită a voluntarului;

b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;

c) desfășurarea voluntariatului cu excluderea remunerației din partea beneficiarului activității;

d) participarea persoanelor la activitățile de voluntariat, pe baza egalităţii de șanse și de tratament, fără discriminări;

e) activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;

f) caracterul de interes public al activității de voluntariat.

Rolul activității de voluntariat este acela de dezvoltare a bunăstării sociale, și nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, cetățenii pot participa activ la activități de voluntariat în comunitățile lor, metodă ce le permite acestora să abordeze probleme legate de acțiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale, și altele…

La articolul 10 alin 1. legea 78/2014, se precizează că este interzis, sub sancțiunea anulabilității, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestațiilor respective.

Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională, iar pe durata perioadei activității de voluntariat, precum și la încheierea activității de voluntariat, organizația-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Acestea se întocmesc în limba română dacă au fost emise pe teritoriul României.

Certificatul de voluntariat va conține următoarele elemente:

a) datele de identificare ale organizației-gazdă care emite certificatul;

b) numărul de înregistrare și data emiterii certificatului;

c) numărul de înregistrare și data contractului de voluntariat;

d) numele, prenumele și datele de identificare ale voluntarului;

e) perioada și numărul de ore de voluntariat;

f) numele și prenumele coordonatorului voluntarilor;

g) numele și prenumele reprezentantului legal al organizației gazdă;

h) mențiunea „Voluntarul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor și informațiilor cuprinse în acest certificat”.

Raportul de activitate va conține următoarele elemente:

a) activitățile de voluntariat prestate;

b) atribuțiile asumate;

c) aptitudinile dobândite.

Trebuie să menționăm că un contract de voluntariat nu se poate desfășura între o persoana fizică și un S.R.L !

Activitatea de voluntariat nu reprezintă vechime în muncă !

Articole similare

Factorii care ne influiențează nivelul de productivitate


0 Comments

Leave a Comment