Procedura de suspendarea activității unui PFA-2017

Care este procedura unui PFA în sistem real, neplătitor de TVA și fără salariați, care vrea să își întrerupă activitatea pe o perioadă de maxim 3 ani începând cu 2017.

Documentele care se cer de către registrul comerțului pentru a înregistra o modificare sau radierea persoanelor fizice autorizate (PFA), intreprinderilor individuale (II) și intreprinderilor familiale (IF):

– Cererea de înregistrare, care trebuie să bifăm pct. 7.6. „întrerupere temporară de activitate”;
– Declarație-tip pe propria răspundere care să certifice că în timpul întreruperii temporare a activității nu se întreprinde nici o activitate;
– Certificatul constatator eliberat în baza art. 171 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 care certifică faptul că s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere potrivit căreia persoana solicitantă îndeplinește condițiile de funcționare, caracteristice pentru fiecare autoritate publica, mai exact cele regăsite în legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile declarate, în original.

– Dovezile privind plata taxelor/tarifelor prevăzute de lege.

Conform art. 121 alin. (10) din Codul fiscal, persoanele care obțin venituri din activități independente și/sau din activități agricole declarate în sistem real, silvicultură și piscicultură și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care optează pentru suspendare temporară a activității, conform legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent o declarație, alături de documente justificative, în termen de 30 de zile din momentul producerii evenimentului, în vederea recalculării plăților anticipate.

Solicitarea care vizează recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale se face de către persoana în cauză sau altă persoană împuternicită de acesta, desemnat conform legii, pe baza formularului 220 „Declarația vizând venitul estimat/norma de venit”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare folosite în administrarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.
În formularul 220 se selectează rubrica „Recalcularea plăților anticipate” și rubrica „Cu titlu de impozit” și/sau căsuța „Cu titlu de contribuții sociale”, după caz. Alături de declarație trebuie atașate și documente justificative din care reiasă situația contribuabilului:

  1. în cazul recalculării plăților anticipate aferente impozitului și cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate: documente din care sa rezulte rezilierea contractelor de închiriere (acordul de reziliere a contractului încheiat între părți, declarația pe propria răspundere etc.), documente care certifică încetarea activității și/sau suspendarea temporară a activității, conform legislației în materie, documente care certifică suspendarea temporara a activității sau alte acte care certifică situația contribuabilului și care justifică cererea privind recalcularea plăților anticipate;
  2.  în cazul recalculării plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale, actele care certifică încetarea activității și/sau suspendarea temporară a activității, conform legislației în din domeniu, adeverința eliberată de instituția unde este luat în evidență și se regăsește ca asigurat sau orice alt document care atestă calitatea de persoana asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu sunt obligați să se asigure în sistemul public de pensii, respectiv decizia de pensionare – în cazul persoanelor care dețin calitatea de pensionar.

Concluzie: pentru întreruperea activității realizați demersurile la registrul comerțului și apoi depuneți la ANAF formularul 220 pentru recalcularea plăților anticipate. În anul următor, depuneți formularul 200 pentru regularizare.

 

 

 


1 Comment

  1. Alexandru
    octombrie 12, 2017

    Care este procedura unui PFA în sistem real, neplătitor de TVA și fără salariați, care vrea să își întrerupă activitatea pe o perioadă de maxim 3 ani începând cu 2017

    reply

Leave a Comment