Documente justificative care atestă informațiile înscrise în Declarația 088

Documente justificative care atestă informațiile înscrise în Declarația 088

Documente justificative care atestă informațiile înscrise în formularul 088 – Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA

Declarația 088 se depune, însoțit de cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, la autoritățile fiscale competente de către societățile care sunt fondate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Declarația se depune odată cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului.

Totodată, Declarația 088 se depune de către societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt înmatriculate la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. b) și c) sau alin. (12) din Codul fiscal, odată cu declarația de mențiuni sau odată cu cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, după caz.

De asemenea, formularul 088 se depune de către persoanele impozabile, societăți, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, și care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, concepută în temeiul prevederilor art. 58 din Codul de procedură fiscală, în cazul în care prezintă risc fiscal, în urma selecției efectuate în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltate la nivel central, pe baza criteriilor stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop.

  1. În situația în care declarația se depune de către un împuternicit, se anexează împuternicirea.
  2. În situația în care se desfășoară activități în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare se vor atașa documente din care să reiasă tipul activității specifice derulate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (de exemplu: autorizații, avize, licențe emise pentru activități de tipul: construcții, transport, turism ș.a.).
  3. În situația cetățenilor non-UE care dețin calitatea de administrator se atașează documente care să certifice tipul de viză deținută în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 cu privire la regimul străinilor în România, republicată, și scopul șederii în România (pașaport, permis de ședere ș.a.).
  4. În situația persoanelor impozabile unde contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare se atașează copia contractului de prestări servicii încheiat între cel care prestează serviciile în domeniul contabilității și persoana impozabilă.
  5. Se specifică numărul contractelor individuale de muncă încheiate pentru desfășurarea obiectului de activitate și se atașează, după caz, o copie a contractului de prestări servicii încheiat între cel care prestează și persoana impozabilă care are ca obiect punerea la dispoziție de personal calificat.
  6. În cazul în care persoana impozabilă pentru care se întocmește declarația este invitată la sediul organului fiscal competent pentru clarificarea intenției și capacității acesteia de a derula activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul care are atribuții pentru evaluarea intenției și capacității poate cere persoanei impozabile să prezinte documente suplimentare față de cele solicitate prin declarația respectivă, acte care trebuie să respecte condițiile de supralegalizare impuse de lege sau să aibă aplicată apostila potrivit Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, în cazul în care documentele sunt emise de autorități străine.

Actualizare articol: Formularul fiscal 088 va fi eliminat cu data de 01 februarie 2017.


Leave a Comment