Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

cladire cu panouri publicitare

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de publicitate şi reclamă este de 3% din valoarea contractului exclusiv TVA.

Publicitatea care se realizează prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespund activităţilor agenţiilor de publicitate potrivit codului – CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.

Taxa datorată pentru serviciile de reclamă şi publicitate, se achită la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate se referă la orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, exceptând taxa pe valoarea adăugată.

Taxa aferentă serviciilor de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se stabilesc prin aplicarea cotei de 1-3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Contribuabilii care datorează taxa aferentă serviciilor de reclamă şi publicitate sunt obligați să depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei aferentă serviciilor de reclamă şi publicitate, care privesc contractele de reclamă şi publicitate, sau înţelegerilor încheiate cu diferite persoane pentru care le prestează serviciul de reclamă şi publicitate până la data de 31 ianuarie.

În cazul în care se produc modificări ale bazei impozabile, persoanele care prestează serviciile de reclamă şi publicitate sunt obligați să corecteze declaraţia anuală de impunere iniţială, prin depunerea unei Declaraţii rectificative, care se va depune până la sfârşitul lunii în care s-a produs modificarea.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Orice persoană care folosește un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public trebuie să achite taxa anuală aferentă serviciilor către bugetul local pe raza unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile.

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii / metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

  1. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de până la 32 lei/an/m2;
  2. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj, pentru reclamă şi publicitate, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de 23 lei/an/m2.

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligatia să depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj în termen de 30 zile de la data amplasării.

Taxa datorată se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii / metru pătrat a afișajului cu taxa stabilita de autoritatea deliberativă.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.

În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care au depus Declaraţia anuală de impunere au obligaţia corectării Declaraţiei de impunere iniţială prin depunerea unei Declaraţii rectificative.

Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizaţiei eliberate de autorităţile administraţiei publice.

Se interzice executarea şi montarea firmelor şi reclamelor fără obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire eliberata în conformitate cu prevederile art. 3 lit. h din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor şi a procedurilor de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991.

Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:

  1. depunerea peste termen a Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 240 leila 960 lei pentru persoane juridice;
  2. nedepunerea Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 960 lei la 2400 leipentru persoane juridice;
  3. refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta  de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.

În cazul persoanelor juridice, contravenţia prevazută la lit.c) se sancţionează potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

 


0 Comments

Leave a Comment