Servicii de închiriere – contabil și fiscal

Servicii de închiriere – contabil și fiscal

În cazul tranzacțiilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe un anumit interval de timp a unor drepturi reale, cum ar fi dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plății.

Dacă factura este emisă înainte de data stipulată în contract pentru efectuarea plății, se consideră că factura este emisă înainte de faptul generator.

În situația în care contractul prevede că serviciile se plătesc la data emiterii unei facturi, factura fiind emisă la anumite intervale de timp, iar pe factură se menționează un termen în care se face plata facturii, faptul generator intervine la data plății facturii, dar nu mai târziu de termenul-limită stipulat pentru plata facturii respective.

Dacă în această ultimă situație nu se menționează pe factură un termen în care se face plata facturii, se consideră că plata trebuie efectuată la data emiterii facturii, dată la care intervine și faptul generator de TVA.

În cazul unui contract de închiriere a unui bun imobil, pentru care persoana impozabilă a optat pentru taxare, pot exista următoarele situații:

A. Se prevede o data pentru plata chiriei

Dacă în contract se prevede de exemplu că plata chiriei se efectuează pe data de 10 a fiecărei luni care urmează unui trimestru calendaristic, pentru trimestrul anterior, pentru serviciile de închiriere din trimestrul anterior, faptul generator intervine pe data de 10 a lunii ulterioare fiecărui trimestrului calendaristic.

Astfel, pentru serviciul de închiriere aferent trimestrului IV 2015, faptul generator are loc pe data de 10 ianuarie 2016, indiferent de data la care este emisă factura sau de data la care se face plata efectivă a acestor servicii.

Dacă este emisă o factură înainte de data de 10 ianuarie 2016, de exemplu în data de 28 decembrie 2015, intervine exigibilitatea de taxă în luna decembrie 2015, se aplică cota de TVA de 24% și factura se declară în decontul de taxă al lunii decembrie 2015.

În contextul modificării cotei standard de TVA la 1 ianuarie 2016, entitatea trebuie să facă o regularizare pentru a aplica cota de 20% de TVA în vigoare la data faptului generator, respectiv data de 10 ianuarie 2016, care este data stipulată în contract pentru plata serviciilor, indiferent de data la care au fost plătite efectiv aceste servicii.

B. Nu se prevede o data anume pentru plata chiriei, ci un termen

În situația în care contractul nu prevede o anumită dată pentru plata serviciilor, ci prevede că serviciile se plătesc într-un anumit termen de la data emiterii unei facturi, iar factura este emisă de exemplu pe data de 21 decembrie 2015, fiind menționat că plata trebuie efectuată în termen de 20 de zile calendaristice, faptul generator intervine astfel:

1. dacă factura este achitată pe data de 23 decembrie 2015, faptul generator are loc pe data de 23 decembrie 2015 și se aplică cota de TVA de 24%;

2. dacă factura este achitată pe data de 3 ianuarie 2016, faptul generator are loc în această dată şi se regularizează factura inițială pentru a aplica cota de TVA de 20%;

3. dacă factura nu este achitată în termenul de 20 de zile prevăzut, faptul generator de taxă intervine la expirarea acestui termen, respectiv pe data de 9 ianuarie 2016 şi se regularizează factura inițială pentru a aplica cota de TVA de 20%.

C. Nu se prevede o data anume pentru plata chiriei, ci la data facturii

Dacă în contract nu se prevede o anumită dată pentru plata serviciilor, ci prevede că serviciile se plătesc la data emiterii unei facturi, iar factura este emisă de exemplu pe data de 21 decembrie 2015, fără să fie menționat un termen de plată, faptul generator intervine pe data de 21 decembrie 2015, aplicându-se cota de TVA de 24%. Indiferent de data la care se face plata facturii NU se mai fac regularizări de cotă de TVA.

 

Categorie Contabilitate București

Articole similare

Refacturarea utilităților în cadrul contractelor de închiriere

 


Leave a Comment