Contract de custodie și vânzarea mărfii în România.

Contract de custodie și vânzarea mărfii în România.

Contract de custodie și vânzarea mărfii (contractul de consignație) reprezintă un contract prin care consignantul se angajează să livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urma să găsească un cumpărător pentru aceste bunuri.

Ordinul care reglementează vânzarea de mărfuri în regim de consignație este O.M.F.P NR. 4120/2015 din 28 decembrie 2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri și achiziții intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) și art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Mai jos aveți un model de CONTRACT DE CUSTODIE CU VÂNZAREA MĂRFII,

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.

 

Nr. 01/……………

Art. 1. PARȚI CONTRACTANTE:

1. SC……………….. SRL cu sediul în …………, Str…………… Nr…., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului ………… sub nr……. având CUI, CIF, cont IBAN: ………………………. deschis la…………………, reprezentată legal de……………….., în calitate de administrator, denumită în continuare PROPRIETAR

și

2. S.C……………… SRL în …………. Str. ……………, nr. …., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ………….. cont curent, deschis la …………………………………………, reprezentată prin…………………………. în calitate de ADMINISTRATOR, denumită în continuare CUSTODE.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Proprietarul încredințează Custodelui spre păstrare și vânzare, bunurile prevăzute în anexa nr. …………………………….. care face parte integrantă din prezentul contract.

2.2. Custodele asigură păstrarea și comercializarea bunurilor în spațiul proprietate/închiriat situat în localitatea………………………………………………………. .

2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de aviz de expediție și proces-verbal, ce constituie parte integranta a prezentului contract. Documentele de însoțire a mărfii va cuprinde: denumirea, caracteristicile, unitatea de măsura, cantitatea și preturile, precum și mențiuni dacă bunurile sunt sau nu perisabile ori alte mențiuni necesare identificării lor.

Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Durata păstrării bunurilor primite în custodie este de ………….. începând de la data de ……………. până la data de …………… .

3.2. Contractul se consideră prelungit cu o perioadă similară la întocmirea Procesului Verbal de Predare-Primire a bunurilor livrate în custodie spre vânzare în urma comenzii ferme a Custodelui.

3.3. La încheierea termenului, Proprietarul va ridica bunurile ramase nevândute pe bază de Proces Verbal de predare-primire care va conține datele prevazute la pct. 2.3 alin. 2.

Art. 4. PREȚUL ȘI PLATA CONTRACTULUIBani

4.1.Prețul de vânzare a bunurilor lăsate în custodie spre vânzare va fi stabilit de Proprietar, în procesul verbal de predare-primire a bunurilor livrate pe baza comenzii Custodelui.

4.2. Custodele va face un raport de vânzări la fiecare 2 săptămâni pentru bunurile aflate în custodia sa spre vânzare.

4.3. Pe baza raportului de vânzări emis de către Custode, Proprietarul va emite facturi.

4.4. Custodele va plăti contravaloarea facturilor emise de Proprietar în 5 zile lucrătoare de la facturare.

4.5. În cazul în care custodele nu va respecta obligația de plată în termenul de 5 zile lucrătoare de la facturare, proprietarul are dreptul să perceapă penalizări de întârziere de 0.2% pe zi calculată asupra sumei neachitate.

4.6. Neplata a doua facturi consecutive emise de către Proprietar Custodelui dau dreptul Proprietarului de a nu mai onora alte comenzi de bunuri ale Custodelui.

Art. 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILORcontract-custodie

5.1. PROPRIETARUL este obligat:

1. să lase în custodie marfa;

2. să notifice intenția de preluare a mărfii de la Custode cu 24 de ore înainte;

3. să reclame toate lipsurile cantitative și calitative în termen de 24 de ore de la data preluării mărfii;

4. să respecte programul de lucru al custodelui;

5. să predea Custodelui bunurile în stare bună de funcționare în baza unui proces verbal anexat prezentului contract;

6. să emită facturi pentru bunurile vândute pe baza listei transmise de către Custode.

5.2. CUSTODELE este obligat:

1.să preia și să comercializeze bunurile;

2.să trimită Proprietarului o listă cu vânzările facute la fiecare 2 săptămâni, la data de … și …. ale lunii;

3.să plătească contravaloarea facturilor emise de Proprietar în 5 zile lucrătoare de la facturare;

4.să reclame diferențele cantitative și calitative în termen de 24 de ore de la recepția mărfii;

5.să se îngrijească de bunurile preluate în custodie ca un bun proprietar, să îndeplinească toate actele de administrare și conservare;

6. să elibereze marfa la solicitarea proprietarului.

Art. 6. RISCUL CONTRACTULUI

Riscul pieirii fortuite a bunului ce face obiectul prezentului contract aparține Proprietarului bunurilor.

Art. 7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

În cazul pieirii sau deteriorării bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, Custodele este obligat să plătească Proprietarului despăgubiri în funcție de valoarea acestora din momentul producerii evenimentului.

Art.8. CLAUZA PENALA

Neplata de către Custode a facturilor emise de catre Proprietar cu privire la bunurile aflate în custodie și vândute de către Custode la termenul stabilit îl îndreptățește pe Proprietar să perceapă o penalitate de întârziere de 0.2%, calculată asupra sumei neachitate.

Art. 9. REZILIEREA CONTRACTULUI

Rezilierea prezentului contract poate fi efectuată înainte de expirarea sa, cu un minim de 15 zile lucrătoare, în următoarele situații:

– acordul părților;

– lichidarea societății comerciale având calitatea de CUSTODE în prezentul contract;

– ne îndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale de către una dintre părți, în cazul în care situația în cauză nu a fost remediată în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data notificării sale în scris de către cealaltă parte cu privire la obligația neîndeplinită;

– neplata a doua facturi consecutive emise de către Proprietar Custodelui, în situația în care au trecut mai mult de 15 zile de la termenul scadent pentru plata celei de-a doua facturi, fără a mai fi necesară notificarea.

Art. 10. LITIGII

Litigiile ce decurg din prezentul contract se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă parțile nu ajung la o înțelegere în termen de 15 zile lucrătoare de la prima încercare de rezolvare a neînțelegerii intervenite, atunci litigiile de orice fel se vor deferi instanțelor judecătorești competente.

Art. 11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

11.2. Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte parți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

11.3. Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 12. NOTIFICĂRI

12.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.

12.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

12.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

12.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

Art. 13. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

13.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, ne exercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

13.4. Prezentul contract a fost încheiat la……………., astăzi ………………, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele exemplare având aceeași valoare probantă.

PROPRIETAR, CUSTODE,

S.C. …………………. S.R.L.

Administrator

……………………..

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.

Postat în Contabilitate București

 

 

 

 

 

 


4 Comments

 1. Marina
  februarie 22, 2020

  Buna ziua . Sunt interesata de un model de contract de custodie . Multumesc anticipat

  reply
 2. februarie 7, 2017

  This text is invaluable. When can I find out more?|

  reply
 3. februarie 7, 2017

  I read this article completely on the topic of the difference of newest and previous technologies, it’s remarkable article.

  reply

Leave a Comment