Reducerea bazei de impozitare

Reducerea bazei de impozitare

calculator

reducere baza impozitare contabilitate-bucuresti

Potrivit art 287 din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce și în următoarele situații:

a) în cazul desființării totale sau parțiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de desfășurarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans;

b) în situația în care rabaturile, remizele, risturnele sau alte diminuări de preț sunt aplicate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

c) în situația în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare.

Astfel, furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi (facturi de corecție), cu valorile înscrise cu semnul minus sau după caz o însemnare din care să rezulte că valorile respective sunt negative când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus sau fără mențiunea din care să rezulte că valorile respective sunt negative, dacă baza de impozitare se mărește, care se comunică și beneficiarului.

Atunci când este obligatorie ajustarea bazei impozabile conform celor 3 cazuri de mai sus, iar furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecție, beneficiarul trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării taxei deductibile, până cel târziu în cea de-a 15-a zi a lunii succesoare celei în care au intervenit evenimentele respective.

Autofactura trebuie emisă numai dacă au intervenit evenimentele prevăzute la art. 287 lit. a)-c) şi e) din Codul fiscal și furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecție în termenul stabilit de lege.

În cazul reducerilor de preț se consideră că evenimentul care generează obligația emiterii autofacturii intervine la data la care clientul beneficiază de reducere.

În situația în care ulterior emiterii autofacturii, se primește factura emisă de furnizor/prestator pentru aceeași ajustare și având aceeași valoare, se face o referire la autofactură emisă, fără ca aceasta să mai genereze efecte privind ajustarea TVA deductibile.

Aceste precizări se aplică în următoarele situații (excepție făcând sistemul “TVA la încasare”):

a) dacă factura este emisă înainte de data livrării/prestării sau înainte de data încasării unui avans, pe factură se menționează numai data emiterii facturii.

În acest caz exigibilitatea taxei coincide cu data emiterii facturii;

b) în cazul în care factura este emisă în data în care a avut loc livrarea/prestarea sau încasarea unui avans, pe factură se menționează numai data emiterii facturii, care este aceeași cu data livrării/prestării ori încasării unui avans. Exigibilitatea taxei coincide cu data emiterii facturii;

c) în cazul în care factura este emisă ulterior datei livrării/prestării sau a încasării unui avans, pe factură se menționează atât data emiterii facturii, cât şi data livrării/prestării ori a încasării unui avans.

În acest caz, exigibilitatea taxei intervine la data livrării/prestării ori a încasării unui avans, indiferent de data la care este emisă factura, cu excepția livrărilor intracomunitare de bunuri.


0 Comments

Leave a Comment