Eșalonarea plăților către organul fiscal

hârtii calculator și monezi

Eșalonarea plăților la fisc (Art 184-209 Codul fiscal).

În cazul obligațiilor administrate de organul fiscal central, eșalonarea la plată se poate dispune pentru o perioadă de cel mult 5 ani și nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

În cazul în care în perioada dintre data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată debitorul efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de creanţe fiscale ce fac obiectul eşalonării la plată, se sting mai întâi obligaţiile exigibile în această perioadă şi apoi obligaţiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală.

Pentru obligaţiile fiscale eşalonate/amânate la plată de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, NU este necesară constituirea de garanţii.

Pe perioada pentru care au fost conferite eşalonări pentru plată, la obligaţiile fiscale eşalonate la plată se datorează şi se calculează dobânzi la nivelul de 0,02%/zi.

Prin excepţie, nivelul dobânzii este de 0,015% / zi de întârziere, în situaţia în care debitorul constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie și/sau poliței de asigurare de garanție şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului.

În cazul obligatiilor administrate de organul fiscal local, eșalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, iar amânarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 6 luni, dar care nu poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.

Pe perioada pentru care au fost acordate amânări sau eșalonări la plată, pentru obligațiile fiscale principale eșalonate sau amânate la plată, se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracțiune de lună, reprezentând echivalentul prejudiciului.

Pe perioada eşalonării și/sau amânării la plată, un procent de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate sau amânate la plată, se amână la plată.

În situaţia în care sumele eșalonate sau amânate au fost stinse în totalitate, majorările de întârziere amânate la plată se anulează.

 


0 Comments

Leave a Comment