Declarația 394, noutăți 2016

Firma de contabilitate consultanta in depunerea declaratiei 394O dată cu sarcinile lunii Iulie 2016, Declarația 394 se depune la organul fiscal până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare.

Cei care au ca perioadă fiscală LUNA, trebuiau sa depună D394 aferentă lunii Iulie 2016 pană pe 30 August 2016, iar cei care au perioada fiscală TRIMESTRUL vor depune D394 aferentă trimestrului al III-lea pană pe 30 Octombrie 2016.

Decontul de TVA 300 are în continuare ca termen de depunere data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale. Doar termenul de depunere pentru D394 a fost modificat. În cazul în care perioada de raportare este LUNA, scadența D394 pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.

declaratia-394Cine are obligația să depună declarația 394 !

Declarația 394 modificată trebuie să fie depusă doar de către persoanele înregistrate normal în scopuri de TVA (conf art 316 din Codul fiscal) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul sau beneficiarul (în cazul masurilor de simplificare) și pentru achizițiile de bunuri/servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România.

Declarația se întocmește pentru orice operațiune taxabilă în România pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, cât și pentru tranzacțiile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Începând cu 1 Octombrie 2016, va cuprinde operațiunile de livrări sau achiziții către/de la toate persoanele (plătitoare sau neplătitoare de TVA). Practic, este vorba atât de persoanele juridice, cât și de cele fizice.

Declarația 394 se depune și pentru entitățile fără activitate !contabilitate

Declarația 394 modificată se depune la organul fiscal, chiar dacă în perioada fiscală respectivă nu au fost realizate tranzacții de natura celor care fac obiectul declarației (adică și pe 0).

În cazul în care, după depunerea declarației, constatați existența unor omisiuni/erori în datele declarate, trebuie să depuneți o nouă Declarație 394 corect completată cu operațiunile care necesită modificarea și/sau tranzacțiile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

Nu se consideră contravenție și nu se sancționează cu amendă depunerea unei alte Declarații 394 („rectificativă”) în cazul depistării unor erori, însă pentru ne depunerea Formularului 394 există amenzi care pot fi semnificative (între 12.000 lei – 14.000 lei pentru contribuabili mijlocii și mari și între 2.000 lei – 3.500 lei pentru contribuabili mici și persoanele fizice).

coduri-caenDeclararea codului CAEN în declarația 394

În Declarația 394 se înscrie codul CAEN al activității predominante, efectiv desfășurată în intervalul de raportare. Astfel, este posibil ca de la o perioada fiscala la alta să completați un alt cod CAEN, în funcție de specificul activității din luna/trimestrul respectiv. Sunt destul de rar întâlnite situațiile în care, într-o anumită perioadă fiscală, o entitate să obțină venituri, în mod preponderent, dintr-o activitate care figurează ca obiect secundar în actul constitutiv. Însă, trebuie să manifestați atenție la fiecare entitate în parte.

Structura Declarației 394; ce conține ea.

Secțiunea introductivă: Trebuie să bifați dacă entitatea aplică sistemul normal sau sistemul “TVA la încasare” și dacă în perioada de raportare au fost efectuate operațiuni sau nu.

Secțiunea A:

Datele de identificare ale entității raportoare.

Secțiunea B: Datele de identificare ale reprezentantului fiscal/împuternicitului (CIF/CNP, Denumire/Nume, domiciliul fiscal).

Secțiunea C:

Operațiuni desfășurate cu persoane înregistrate în scopuri de TVA în România
a) numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conținute în declarație, indiferent de numărul operațiunilor;

b) livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate de către entitățile care aplică sistemul normal de TVA, pe fiecare cota de TVA (24%, 20%, 9%, 5%), cu excepția celor pentru care au fost transmise facturi simplificate;

c) livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate de către entitățile care folosește sistemul “TVA la încasare”, pe fiecare cota de TVA (24%, 20%, 9%, 5%), cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

d) livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către entitățile care folosește sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități (număr de facturi și valoarea totală a bazei impozabile, fără TVA);

e) achizițiile de bunuri/servicii taxabile de la entitățile care aplică sistemul normal de TVA, pe fiecare cota de TVA (24%, 20%, 9%, 5%), cu excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate;

f) achizițiile de bunuri/servicii taxabile de la entitățile care aplică sistemul “TVA la încasare”, pe fiecare cota de TVA (24%, 20%, 9%, 5%), cu excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate;

g) achiziții de bunuri și servicii efectuate de la entitățile care aplică sistemul normal de TVA și care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități (numărul de facturi și valoarea totala a bazei impozabile, fără TVA);

h) livrările de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplica taxare inversă, defalcate pe fiecare tip de operațiune – se completează numărul de facturi și baza de impozitare;

i) achizițiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă, defalcate pe fiecare tip de operațiune (cereale și plante tehnice, deșeuri, masă lemnoasă, energie electrică, certificate verzi, clădiri, terenuri, aur de investiții, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri etc) – se completează numărul de facturi, baza de impozitare și TVA aferenta acestora;

declaratie-394-facturiPrezentarea numărului de facturi când există mai multe operațiuni

Atunci când în cuprinsul unei facturi emise/primite sunt cuprinse mai multe cote de TVA, la rubrica „Număr de facturi” veți trece:

valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a TVA; și

valoarea 0 pentru restul operațiunilor.

Dacă valoarea TVA este aceeași pentru operațiunile respective, factura se va numerota numai o dată în dreptul cotei de TVA celei mai mari.

Atunci când în cuprinsul unei facturi primite pentru tranzacții pentru care se folosește taxarea inversă sunt cuprinse mai multe categorii de bunuri/servicii, la rubrica „Număr de facturi” veți trece:

– valoarea 1 în dreptul operației cu valoarea cea mai mare a TVA; și

– valoarea 0 pentru restul operațiunilor.

În situația în care în cuprinsul unei facturi emise pentru operațiuni pentru care se aplică taxarea inversă sunt cuprinse mai multe categorii de bunuri/servicii, la rubrica „Număr de facturi” veți înscrie:

– valoarea 1 în dreptul operației cu valoarea cea mai mare a bazei impozabile; și

– valoarea 0 pentru restul operațiunilor.

declaratie-394-tvaSecțiunea D:

Operațiuni desfășurate cu persoane ne înregistrate în scopuri de TVA

a) numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA cuprinse în declarație, oricâte operațiuni sunt;

b) livrările de bunuri/prestări de servicii taxabile efectuate de către entitățile care aplică sistemul normal de TVA, pe fiecare cota de TVA (24%, 20%, 9%, 5%), exceptând cele pentru care au fost emise facturi simplificate;

c) livrările de bunuri/prestări de servicii taxabile efectuate de către entitățile care folosește sistemul “TVA la încasare”, pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 9%, 5%), cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

d) livrările de bunuri/prestări de servicii efectuate de către entitățile care aplică sistemul normal de TVA pentru tranzacțiile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități (număr de facturi și valoarea totală a bazei impozabile, fără TVA);

e) achiziții de bunuri și servicii, cu precizarea numărului de facturi, borderouri de achiziție sau de file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol sau numărului de contractele încheiate cu persoanele fizice și a valorii acestora. Pentru achizițiile de la persoane fizice va fi înscrisă natura bunurilor achiziționate:
– cereale și plante tehnice;
– deșeuri feroase și neferoase;
– masă lemnoasă;
– terenuri;
– construcții;
– alte bunuri și servicii.

Secțiunea E:dec-394-E

Operațiuni desfășurate cu persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, ne înregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România

a) numărul total al acestor entități incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor;

b) livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile către entități din UE, defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

c) livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile către entități din UE, defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

d) livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate de către entitățile care aplică sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități (număr de facturi și valoarea totala a bazei impozabile, fără TVA);

e) achiziții de bunuri și servicii de la entități din UE pentru care se aplică taxare inversă, defalcate pe cote de TVA (conform art. 307, alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal);

Secțiunea F:dec-394-tva

Operațiuni desfășurate cu persoane impozabile ne înregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul UE

a) numărul total al acestor entități incluse în declarație, , indiferent de numărul operațiunilor;

b) livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile către entități non UE defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

c) livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile către entități non UE, defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

d) livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate de către entitățile care aplică sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități (număr de facturi și valoarea totală a bazei impozabile, fără TVA);

e) achiziții de bunuri și servicii de la entități non UE pentru care se aplică taxare inversă, defalcate pe cote de TVA (conform art. 307, alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal);

Secțiunea G:case-marcat

Informații privind încasările realizate din operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat, precum și din activități exceptate de la utilizarea acestora

a) încasările LUNARE provenind din toate bonurile fiscale emise, chiar dacă îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate sau nu, fie ca pe ele se precizează sau nu codul de înregistrare în scopuri de TVA al cumpărătorului (se declară numărul total de bonuri fiscale și valoarea acestora, defalcate pe cote de TVA); NU vor fi incluse în acest cartuș bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi;

b) se va preciza și numărul aparatelor de marcat fiscale utilizate de entitate pentru fiecare LUNĂ în parte;

c) încasările LUNARE efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării caselor de marcat. În situația în care pentru aceste activități au fost emise și facturi, acestea se vor declara în Secțiunea dedicata facturilor emise (C sau D).

Secțiunea H:

Rezumat al declarației (număr de facturi, baza impozabilă și TVA aferentă)

a) livrări de bunuri și prestări de servicii pentru care au fost emise facturi, defalcate pe fiecare cotă de TVA;

b) achiziții de bunuri și servicii pentru care au fost primite facturi, inclusiv cele pentru care se aplică taxare inversă, defalcate pe fiecare cotă de TVA;

c) achiziții de bunuri și servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare, defalcate pe fiecare cotă de TVA

Secțiunea I:

Alte informații

Punctul I1
a) livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

b) livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi pentru care nu s-au emis bonuri fiscale;

c) achiziții de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane care aplică sistemul normal de TVA și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

d) achiziții de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

e) achiziții de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

Punctul I2

f) plaja de facturi ALOCATE în perioada de raportare (de la seria ___ nr___ la seria ___ nr ___) prin decizie internă scrisă; sunt excluse facturile alocate pentru operațiunile intracomunitare cu bunuri și servicii, import/export de bunuri și operațiuni neimpozabile în România;

g) numărul total de facturi emise în perioada de raportare din plaja de facturi alocate, din care se prezintă separat seria și numărul facturilor stornate, anulate, emise prin auto-facturare sau emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele furnizorilor;

h) numărul total de facturi emise, în perioada de raportare, de beneficiari în numele persoanei impozabile, cu evidențierea denumirii și CUI-ului beneficiarului (de la seria ___ nr___ la seria ___ nr ___);

i) numărul total de facturi emise, în perioada de raportare, de terți în numele persoanei impozabile, cu evidențierea denumirii și CUI-ului terțului (de la seria ___ nr___ la seria ___ nr ___).

Punctul I3:

Dacă într-o perioadă fiscală înregistrați TVA de recuperat pe care îl solicitați la rambursare, va trebui să completați o rubrică referitoare la natura operațiunilor din care provine acesta (veți bifa căsuța/căsuțele corespunzătoare fiecărei operațiuni în parte):

– achiziții de bunuri și servicii legate direct de bunuri imobile;
– importuri de bunuri;
– livrări/achiziții de imobilizări ne-corporale;
– livrări de bunuri imobile;
– livrări de bunuri, cu excepția celor imobile;
– livrări intracomunitare de bunuri;

– exporturi de bunuri;
– prestări de servicii scutite de TVA;
– prestări intracomunitare de servicii etc.

Punctul I4:

Entitățile care aplică sistemul normal de TVA vor prezenta TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA.

Punctul I5:

Entitățile care aplică sistemul TVA la încasare vor prezenta:

a) TVA colectată aferentă facturilor încasate în perioada de raportare indiferent de data la care acestea au fost emise, defalcată pe fiecare cotă de TVA;

b) TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, defalcată pe fiecare cotă de TVA;

c) TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA.

Punctul I6:

TVA colectată aferentă marjei de profit din perioada de raportare indiferent de data la care au fost efectuate operațiunile de către persoanele impozabile care aplică regimul special.

Entitățile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, vor completa:

– încasările agenției;
– costurile agenției de turism;
– marja de profit;
– TVA aferentă.

Baza de impozitare a serviciului unic este constituit din marja de profit, exclusiv TVA, care se determină ca diferență între suma totală care va fi plătită de călător, fără TVA, și costurile agenției de turism, inclusiv TVA, aferente livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări și prestări sunt realizate de alte persoane impozabile.

Entitățile care aplică regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități vor completa:

– prețul de vânzare;
– prețul de cumpărare;
– marja de profit;
– TVA aferenta.

În acest caz, marja profitului se determină ca diferență dintre prețul de vânzare aplicat de persoana impozabilă re-vânzătoare și prețul de cumpărare și TVA aferentă.

Punctul I7:

Dacă aţi desfășurat, în perioada de raportare, activități dintre cele prezentate mai jos, indiferent de activitatea preponderentă efectiv desfășurată în perioada de raportare, veți selecta activitatea corespunzătoare și veți înscrie tipul operațiunii (livrare de bunuri sau prestare de servicii), valoarea livrărilor/prestărilor, precum și TVA aferentă, defalcate pe fiecare cota de TVA, conform CAEN:

– 1071 – Cofetărie și produse de patiserie
– 4520 – Spălătorie auto
– 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
– 4776 – Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor
– 4776 – Comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
– 4932 – Transporturi cu taxiuri
– 5510 – Hoteluri
– 5510 – Pensiuni turistice
– 5610 – Restaurante
– 5630 – Baruri și activități de servire a băuturilor
– 812 – Activități de curățenie
– 9313 – Activități ale centrelor de fitness
– 9602 – Activități de coafura și de înfrumusețare
– 9603 – Servicii de pompe funebre

La finalul declarației se va menționa și persoana (fizică sau juridică), care a întocmit Declarația 394, nu doar numele reprezentantului legal al entității raportoare.

Pentru servicii complete de contabilitate apelați la firma de contabilitate în București Compania de Contabilitate Buznea SRL


0 Comments

Leave a Comment