Cheltuieli deductibile și nedeductibile

cheltuieli deductibile in contabilitateCheltuielile se clasează în: Cheltuieli deductibile integral, cheltuieli deductibile limitat și Cheltuieli nedeductibile.

  • Cheltuieli deductibile integralcheltuieli-deductibile

Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile, cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.
Cheltuielile cu salariile și cele asimilate salariilor sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepția celor care sunt prevazute în cadrul celor deductibile limitat sau nedeductibile din Codul fiscal.

Normele de aplicare HG 1/2016 –Exemple de cheltuieli deductibile:

– cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;
– cheltuielile de transport și de cazare în țară și în străinătate și pentru alte persoane fizice în condițiile în care cheltuielile respective sunt efectuate în legătură cu lucrări executate sau servicii prestate de acestea în scopul desfășurării activității economice a contribuabilului;

– cheltuieli cu firmă de contabilitate ( servicii contabilitate ), în cazul externalizării departamentului „contabilitate

– cheltuielile generate de TVA, în situația în care taxa este aferentă unor bunuri sau servicii achiziționate în scopul desfășurării activității economice (aplicare pro rată, efectuare de ajustări, TVA plătită într-un stat membru al UE).

  • Cheltuieli deductibile limitat

a) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5% , aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Intră sub incidența acestei limite, următoarele:
– ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din școli și centre de plasament;
– cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea contribuabililor, precum: creșe, grădinițe, școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea;
– cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete de creșă acordate de angajator în conformitate cu legislația în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariații proprii și membrii lor de familie, precum și contribuția la fondurile de intervenție ale asociațiilor profesionale ale minerilor;
– alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern.

b) scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare;

c) pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;

d) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

e) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcții de conducere și de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții, aplicându-se și limitarea de 50%, dacă este cazul.

Începând cu 1 Ianuarie 2016, conform Legii 227/2015 privind Noul Cod fiscal, în cazul cheltuielilor reprezentând diferențe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenței nefavorabile dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente.

deducere-autoturizmDacă o entitate deține mai multe autoturisme „cu folosința mixtă” luate în leasing financiar, trebuie sa țină evidență contabilă analitică a cheltuielilor și veniturilor din diferențe de curs valutar pentru fiecare autoturism în parte. Limitarea de 50% nu poate fi aplicata „la global” asupra conturilor sintetice de diferențe de curs. La un anumit contract de leasing ar putea rezulta câștig din diferențe de curs, la alt contract de leasing ar putea rezulta pierdere netă, iar entitatea trebuie sa aplice limitarea de 50% asupra pierderii nete și nu să o compenseze cu surplusul de la celalalt contract de leasing.

Pensii facultative și asigurare voluntară

Conform Noului Cod fiscal, cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, NU mai sunt limitate la deducere la nivelul echivalentului în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant. De asemenea, cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, NU mai sunt limitate la echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal/participant.
Acestea sunt integral deductibile pentru societate. Însă, trebuie să țineți cont de faptul că dacă se depățesc limitele de mai jos, atunci sumele care depășesc acele limite sunt considerate venituri salariale, ceea ce înseamnă că se datorează impozit pe venit și contribuțiile sociale aferente:
– contribuțiile la un fond de pensii facultative și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
– primele de asigurare voluntară de sănătate, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual/persoană.

  • Cheltuieli nedeductibilecheltuieli

dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și penalitățile, datorate către autoritățile române/străine, cu excepția celor aferente contractelor încheiate cu aceste autorități, cheltuielile privind bunurile de natură stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum și TVA aferentă, dacă aceasta este datorată.

Aceste cheltuieli sunt deductibile pentru cazul în care stocurile/mijloacele fixe amortizabile se înscriu în oricare dintre următoarele situații/condiții:

1. au fost distruse ca urmare a unor calamități naturale sau a altor cauze de forță majoră, în condițiile stabilite prin norme;

2. au fost încheiate contracte de asigurare;

3. au fost degradate calitativ și se face dovada distrugerii;

Condiția referitoare la distrugerea stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile se consideră îndeplinită atât în situația în care distrugerea se efectuează prin mijloace proprii, cât și în cazul în care stocurile sau mijloacele fixe amortizabile sunt predate către unități specializate.

4. au termen de valabilitate/expirare depășit, potrivit legii.

În situația în care evidența contabilă nu asigură informația necesară identificării acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal se iau în calcul cheltuielile de conducere și administrare, precum și alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unor chei corespunzătoare de repartizare a acestora sau proporțional cu ponderea veniturilor neimpozabile în totalul veniturilor înregistrate de contribuabil.

cheltuieli deductibile si nedeductibile in contabilitateCheltuielile aferente veniturilor neimpozabile.

Cheltuielile cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte servicii, prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații.
Aceste prevederi se aplică numai în situația în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacții calificate ca fiind artificiale.

Cheltuielile înregistrate în evidența contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupție, potrivit legii.


0 Comments

Leave a Comment