Modul de calculul al pro-ratei pentru determinarea TVA

Persoana impozabilă care execută sau urmează să execute atât operațiuni care dau drept de deducere, cât și operațiuni care nu dau drept de deducere este denumită în continuare persoană impozabilă cu regim mixt.

Taxa aferentă achizițiilor destinate exclusiv realizării de operațiuni care permit exercitarea dreptului de deducere, inclusiv de investiții destinate realizării de astfel de operațiuni, se deduce integral.

Taxa corespunzătoare achizițiilor destinate exclusiv executării de operațiuni care nu dau drept de deducere, precum și de investiții care sunt destinate realizării de astfel de operațiuni nu se deduce.

Taxa aferentă achizițiilor pentru care nu se cunoaște destinația, respectiv dacă vor fi utilizate pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere sau pentru operațiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporția în care sunt sau vor fi utilizate pentru operațiuni care dau drept de deducere și operațiuni care nu dau drept de deducere se deduce pe bază de pro-rata.

În cazul achizițiilor destinate realizării de investiții, care se prevăd că vor fi utilizate atât pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere, cât și pentru operațiuni care nu dau drept de deducere, este permisă deducerea integrală a TVA pe întreg parcursul procesului investițional, urmând ca taxa dedusă să fie ajustată, dacă este cazul.

Conform HG 1/2016, aceste precizări se aplică atât pentru investițiile care au fost începute ulterior datei de 1 ianuarie 2016, cât și pentru achizițiile efectuate după data de 1 ianuarie 2016 aferente unor investiții începute înainte de această dată.
În cazul ambelor situații, taxa dedusă corespunzătoare achizițiilor destinate efectuării acestor investiții se ajustează conform regulilor generale, în primul an în care au loc livrări de bunuri/prestări de servicii cu bunul rezultat în urma investiției.

În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu au determinat pro-rata provizorie la începutul anului, întrucât nu realizau și nici nu prevedeau realizarea de operațiuni fără drept de deducere în decursul anului, și care ulterior realizează astfel de operațiuni, pro-rata aplicabilă provizoriu este pro-rata estimată pe baza operațiunilor preconizate a fi realizate în decursul anului calendaristic curent, care trebuie înștiințat organului fiscal cel târziu până la data la care persoana impozabilă trebuie să depună primul Decont de TVA, aferent perioadei fiscale în care persoana impozabilă începe să realizeze operațiuni fără drept de deducere.

  • În situația persoanelor impozabile nou-înregistrate în scopuri de TVA, precum și în cazul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, ulterior anularii din oficiu a codului de TVA, în cursul unui alt an decât cel în care înregistrarea le-a fost anulată din oficiu, pro-rata aplicabilă provizoriu este pro-rata estimată pe baza operațiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicată cel mai târziu până la data la care persoana impozabilă trebuie să depună primul Decont de TVA după înregistrarea în scopuri de TVA.
  • În cazul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, ulterior anularii din oficiu, în cursul aceluiași an în care înregistrarea le-a fost anulată din oficiu, și care aplicau pro-rata provizorie la începutul anului, se continuă aplicarea pro-ratei provizorii aplicate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA.
  • În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu au determinat pro-rata provizorie la începutul anului, deoarece ori nu erau înființate ori nu realizau și nici nu prevedeau realizarea de operațiuni în cursul anului curent, și care vor realiza în anii ulteriori atât operațiuni care dau drept de deducere cât și operațiuni care nu dau drept de deducere, trebuie să estimeze pro-rata pe baza operațiunilor preconizate a fi realizate în primul an în care vor desfășura operațiuni constând în livrări de bunuri/prestări de servicii. Această pro-rata provizorie va fi aplicată pe parcursul anilor în care persoana realizează exclusiv achiziții de bunuri/servicii, fără a realiza și livrări/prestări.

Taxa de dedus pentru un an calendaristic se calculează definitiv prin înmulțirea sumei totale a taxei deductibile din anul respectiv, aferentă operațiunilor mixte, cu pro-rata definitivă determinată pentru anul respectiv.

Prin excepție, în situațiile prevăzute la punctele 2 si 3 de mai sus, calcularea TVA de dedus pe baza pro-ratei definitivă se efectuează numai pentru achizițiile mixte realizate în perioadele fiscale în care s-a aplicat pro-rata provizorie.

În situația prevăzută la punctul 4 de mai sus, taxa de dedus aferentă achizițiilor, cu excepția investițiilor, pentru fiecare an calendaristic se determină pe baza pro-ratei estimate, urmând ca toate deducerile exercitate pe baza pro-ratei provizorii, atât din anul curent cât și din anii următori, să fie regularizate pe baza pro-ratei definitive de la sfârșitul primului an în care vor fi realizate livrări de bunuri/prestări de servicii.

Dacă totuși, persoana impozabilă nu va realiza operațiuni care nu dau drept de deducere, are dreptul să regularizeze deducerile pe baza pro-rata definitivă considerând că pro-rata este 100%.

Persoanele impozabile cu regim mixt pot opta să nu aplice prevederile referitoare la pro-rata, situație în care taxa aferentă achizițiilor de bunuri destinate operațiunilor cu sau fără drept de deducere nu va fi dedusă.


0 Comments

Leave a Comment