Controlul antifraudă – Inopinant

Atunci când inspectorii antifraudă vin în control nu trebuie sa înștiințeze firmele supuse controlului, așa cum se întâmplă în cazul inspecției fiscale.
Pentru prevenirea actelor și faptelor de evaziune și fraudă fiscală, inspectorii antifraudă efectuează controlul operativ și inopinat, cu privire la următoarele aspecte cuprinse în O.U.G nr.74/2013 privind unele masuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității A.N.A.F:
  • respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii oricăror acte și fapte de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamala;
  • respectarea normelor de comerț, urmărind prevenirea, depistarea și înlăturarea evaziunii fiscale și fraudelor fiscale și vamale;
  • modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bunurilor, în toate locurile și spatiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici;
  • participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, la acțiuni de depistare și combatere a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune și frauda fiscala și vamală.
control-inopinantContribuabilii care sunt supuși unui control operativ și inopinat trebuie să știe că, la începerea controlului, inspectorii antifraudă sunt obligați să le prezinte acestora
legitimația de control și ordinul de serviciu, se menționează în noile reglementari.
În plus, ori de cate ori controlul operativ și inopinat se efectuează la sediul social sau la sediile secundare ale contribuabilului, acesta se consemnează în registrul unic de control.
La finalizarea controlului operativ și inopinat se încheie procese-verbale de control/acte de control. Un exemplar al procesului-verbal se comunica contribuabilului/plătitorului.
Contribuabilul/Plătitorul își poate exprima punctul de vedere fată de constatările menționate în procesul-verbal în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.
Durata efectuării controlului inopinat este stabilita de conducătorul organului de control, în funcție de obiectivele controlului, și nu poate fi mai mare de 30 de zile.
control-inopinantInspectorii de la antifraudă pot confisca veniturile din activități nelegale.
Conform o.u.g 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.
Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (3).
În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici.
În cazul în care s-au găsit nereguli contribuabilul poate fi sancționat cu amendă pe care o poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod expres.
În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.

0 Comments

Leave a Comment