Baza de calcul al CAS pentru activități independente

Baza de calcul al CAS pentru activități independente

Baza de calcul al CAS pentru activitățile independente este:

Persoanele care:

– realizează venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii;

– sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme nu datorează CAS pentru veniturile dobândite din activități independente.

Regimul notarilor: Legea 36/1995 – Legea notarilor publici și activității notariale prevede la art. 62, alin. (2) ca sistemul de pensii din legea respectiva este obligatoriu pentru notarii publici membrii ai Uniunii și complementar sistemului public de pensii la care notarii publici sunt obligați să contribuie.

Astfel, notarii trebuie sa depună Formularul-600 dacă anul trecut au realizat venituri nete mai mari decât plafonul minim de 35% x SMB.

Regimul avocaților: Conform art 91 din Legea 51/1995 profesiei de avocat, republicată în MOf nr 98 din 7 februarie 2011, în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România este organizată și funcționează Casa de Asigurări a Avocatilor, în scopul stabilirii și acordarii pensiilor și ajutoarelor sociale cuvenite avocaților și urmașilor acestora cu drepturi proprii la pensie, în condițiile prevăzute de legea specială.

Sunt membri ai Casei de Asigurări a Avocaților toți avocații în activitate, avocații pensionari și urmașii acestora cu drepturi proprii la pensie și la ajutoare sociale.

Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat sa contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaților.

Contribuția nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul U.N.B.R. Avocații pot face parte și din alte forme de asigurări sociale, aceștia putând încheia contracte de asigurare socială și separat cu unitățile teritoriale ale Casei Naţionale de Pensii Publice.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente în sistem real, baza lunară de calcul al CAS, în cazul plăţilor anticipate, o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate.

În anul următor celui de realizare a venitului, baza lunară de calcul se recalculează în baza declarației privind venitul realizat și se stabilește ca diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând CAS, raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea.

Baza lunară de calcul NU poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuției, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al CAS o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea și nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Normele de aplicare

Pentru contribuabilii care î-şi exercită activitatea o parte din an, norma anuală de venit redusă proporțional cu perioada din anul calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea se raportează la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea, inclusiv luna în care începe, încetează sau se suspendă activitatea.

Persoanele fizice (sistem real sau norma de venit) se încadrează în categoria asiguraților obligatoriu în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

  1. a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
  2. b) venitul lunar estimat a se realiza depășește 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
  3. c) valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

Persoanele fizice obligate să se asigure în sistemul public de pensii, depun anual, la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de CAS Formularul-600.

În cazul celor care încep o activitate în cursul anului fiscal, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente în sistem real și care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim, NU au obligația depunerii declaraţiei și NU datorează plăţi anticipate cu titlu de CAS.

Contribuţia plătita în anul fiscal în care s-au realizat venituri sub nivelul plafonului minim NU se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.

Norme de venit

În cazul normelor de venit, unde baza de calcul este una fixă în funcție de obiectul de activitate desfășurat, plățile anticipate de CAS sunt considerate și plăți finale, aceste persoane neavând obligația depunerii Declaratiei 200 privind venitul realizat.

Atentie! Dacă persoana respectiva face dovada ca este salariat cu normă întreagă pe durata nedeterminată, norma de venit se înjumătățește. Astfel, și din punct de vedere al CAS nu se tine cont de norma intreagă din Nomenclator, ci de norma aplicabilă persoanei în cauză.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al CAS o reprezintă diferența dintre venitul brut şi cheltuiala determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

 

Articole similare

Contribuțiile sociale datorate de PFA în 2017

Venituri din pensii

Calculul şi declararea CAS – venituri din activităţi independente

Calculu şi declararea CAS – venituri din activităţi independente

Cine plătește și cine este scutit pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2